Discipline Inquiry Request Form - Hmong
In This Section

Qib
Menyuam Lub Npe 
Menyuam Lub Xeem 
Menyuam Tus ID 
Tsev Kawm Ntawv
Npe Niamtxiv/Tus Saib Xyuas 
Niamtxiv tus xovtooj  
Niamtxiv tus email  
Koj tus menyuam puas muaj qhov 504 los yog Individual Educational Plan (IEP)?
Koj puas ntseeg tias muaj ib qho kev ua txhaum ntawm koj tus menyuam qhov plan?

Koj puas ntseeg tias muaj ib qho kev ua txhaum ntawm koj tus menyuam qhov plan?
Koj tus menyuam puas tau raug muab ncua tsis pub kawm los yog tuaj kawm ntawv?
Puas tau qhia rau koj?
Thaum twg tau qhia rau koj lawm?

Koj puas tau txais daim ntawv qhia txog kev ncua tsis pub tuaj kawm ntawv uas hais txog qhov xwm txheej tau tshwm sim nyob rau hauv 48 teev?
Tau/Puas tau teem kev sibtham rau rov qab tuaj kawm ntawv?
Puas tau muab ib qho kev pab cuam txawj tswj tus kheej nram qab no rau koj tus menyuam?


Ntaub ntawv thiab kev txuas lus puas muaj rau koj ua koj cov lus?
Qhov xav ua kom tau  

* denotes a required field