Discipline Inquiry Request Form - Somali
In This Section

Fasalka
Magaca hore ardayga 
Magaca danbe Ardayga 
Aqoonsiga ID 
Dugsiga
Magaca Waalidka/Masuulka 
Nambarka Taleefanka waalidka 
Emailka Waalidka 
Ardaygu ma leeyahahy qorshaha 504, ama qorshaha waxbarashada gaarka ah (IEP)?
Ma, aamminsan tahay in ay jirto xadgudubyo ah qorshaha waxbarashada ardaygaaga?

Dhacdadaan ka hor ma, laguu sheegay ama wax ma, ka ogeyd xeerka nidaamka anshaxa degmada?
Cunugga ma helay ganaax dugsiga gudihiisa ah, ama ganaax dugisiga maalmo looga joojiyey?
Miyaa lagu soo ogeysiiyey?
Goorma ayaa lagu soo ogeysiiyey?

Ma, heshay warbixino ku ogeysiinaya ganaaxa taas oo laguugu sharaxayo dhacdadii dhacday 48 saacadood gudahooda?
Ma, jiraa kulan dib ugu soo noqosho dugsiga ah oo la qorsheeyey?
Miyaa cunuggaaga loo soo bandhigay mid ka mid ah ilaha kheyraadka ee xirfada is-maamulidda?


Dukumiintiyada iyo isgaarsiinta lagugula soo xiriirayo miyey ku qornaayeen afkaaga hooyo?
Ma, codsatay natiijadii ka soo baxday 

* denotes a required field